NX234A

  • Rơle số dựa trên bộ vi xử lý
  • Đo lường hiện tại dựa trên tần số cơ bản
  • Quá dòng ba pha, đặt thấp
  • Quá dòng ba pha, cài đặt cao
  • Hiển thị cục bộ các giá trị được đo và cài đặt
  • Thời gian xác định cho thiết lập thấp và thiết lập cao
  • Ghi giá trị lỗi không bay hơi
  • Đầu ra rơle có thể lập trình
  • Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60255
  • Mã ANSI : 50P, 51P
Danh mục: