NX233A

 • Rơle số dựa trên bộ vi xử lý
 • Đo lường hiện tại dựa trên tần số cơ bản
 • Quá dòng ba pha, đặt thấp
 • Quá dòng ba pha, cài đặt cao
 • Hiển thị cục bộ các giá trị được đo và cài đặt
 • Thời gian xác định cho thiết lập thấp và thiết lập cao
 • Ghi giá trị lỗi không bay hơi
 • Đầu ra rơle có thể lập trình
 • Năm đường cong đặc trưng IDMT có thể lựa chọn
 • Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60255
 • Mã ANSI : 50P, 51P
Danh mục: