Năng lượng

Danh mục đầu tư của Siemens bao gồm toàn bộ các ứng dụng để thiết kế, cấp vốn, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống phân phối điện và lưới điện thông minh hiện đại.

Danh mục: